Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie om het van toepassing zijn op dat specifieke webpagina te maken; 
  • De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina; 
  • Het gebruik: onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, in te vullen, te verzenden, te kopiëren, op te slaan, door te sturen, te verspreiden, aan te bieden als dienst, tot plegen van rechtshandelingen (dwz om te kopen, huren); 
  • U: de (vertegenwoordiger) private persoon of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; 
  • De inhoud: onder meer teksten, statische of dynamische afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en / of videofragmenten of fragmenten en / of andere objecten; 
  • Schade: directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. 
  • Alle artikelen van deze disclaimer van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant zich in regelmatig te actualiseren en / of informatie toe te voegen aan de webpagina. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en / of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina, zonder enige garantie met betrekking tot de deugdelijkheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend bestemd voor privé-gebruik.

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen in verband met en / of de resultaten van het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag webpagina's wijzigen of verwijderen van het internet, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever is niet aansprakelijk voor enig nadeel als gevolg van de wijziging of verwijdering van de webpagina.

Content die door derden is ver vaardigd is niet onafhankelijk beoordeeld, getest, gecertificeerd, dan wel als geheel of gedeeltelijk door de uitgever en als zodanig geeft de uitgever geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud ervan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele (eigendoms) rechten of een onrechtmatige daad zijn in verband met privacy, publicatie, communicatie en andere zaken. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de webpagina of van bepaalde diensten die op de webpagina staan te ontzeggen. Als gevolg daarvan kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. als een direct of indirect gevolg van uw gebruik van de webpagina en / of uw inbreuk op welke wettelijke regeling of de rechten van derden.